Beger SUPER GOLD A/P1002

สีน้ำอะครีลิครองพื้น (สีเหลือง)

สีรองพื้น เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของเนื้อสี เพิ่มความเปล่งประกายของสีทอง