Ben-Tone Fungal Resisting Wood Primer G-1600

สีรองพื้นไม้กันเชื้อราขาวด้าน เบ็นโทน จี-1600 ปกป้องเชื้อรา เพิ่มอายุการใช้งานของเนื้อไม้

รองพื้นไม้กันเชื้อรา เหมาะสำหรับใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โครงสร้างไม้ในการก่อสร้างทุกชนิด รั้วไม้ ไม้ระแนง