Tag Archives: ISO wall

รู้จัก ISO wall หรือ insulated wall ผนังกันความร้อน

Insulated wall หรือ ผนังฉนวนคือผนังที่มีฉนวนเพื่อการป้องกันความร้อนหรือความเย็นภายนอกจากอาคารและการสูญเสียความร้อนหรือความเย็นภายในอาคาร. ฉนวนดังกล่าวทำให้อาคารสามารถรักษาอุณหภูมิที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพทางพลังงานได้มากขึ้น. วัสดุฉนวนมักจะถูกใช้ในส่วนของผนัง, ฝ้า, และพื้น, โดยวัสดุที่ใช้สามารถเป็นฉนวนแก้ว, ฉนวนหิน, โฟมเฟือง, หรือวัสดุฉนวนอื่น ๆ. วัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านทานการถ่ายทอดความร้อนที่ดี, ทำให้เราสามารถรักษาอุณหภูมิภายในอาคารได้เป็นอย่างดี. [...]