สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูป

ทำสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้าสำเร็จรูป

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูป

ปัจจุบันทางเลือกของผู้ประกอบการที่อาจจะมีต้นทุนไม่มาก แต่ต้องการคลังสินค้าเพื่อเก็บหรือไว้สำหรับกระจายสินค้าไปยังจุดต่อ ๆ ไป ซึ่งหากต้องสร้างโกดังขึ้นมาเอง จะต้องมีค่าใชจ่ายจำนวนมหาศาลมาพร้อมกับกฎเกณฑ์ ข้อระเบียบอีกเพียบ ดังนั้นแล้ว การเช่าโกดังสำเร็จรูปจึงเกิดขึ้น แต่เพื่อน ๆ รู้ไหม แม้ว่าจะเป็นเพียงการเช่าแต่เราก็จะต้องรู้และเข้าใจการทำสัญญาการเช่านี้ด้วยค่ะ ตามไปเรียนรู้พร้อมกันเลย

อะไรบ้างที่เราควรรู้ก่อนเซ็นสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูป

  1. อ่านสัญญาให้ละเอียดครบทุกหน้า

สิ่งสำคัญของสัญญาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนพลาดกันมานักต่อนัก คือการไม่อ่านสัญญาอย่างละเอียดและรอบคอบ นอกจากอ่านแล้ว ควรทำความเข้าใจในสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการเช่า โดยทั่วไปแล้วจะมีอายุที่ 3 ปี นอกจากนี้อย่าลืมส่วนของราคาค่าเช่าต่อเดือน จำนวนค่ามัดจำและค่าเช่าล่วงหน้าที่ต้องจ่ายในการเซ็นสัญญาเช่า รวมถึงหากสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องแปลมาเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนด้วยค่ะ

  1. ค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้อง

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของโกดังสำเร็จรูป โกดังหรือคลังสินค้านั้นตามปกติแล้วผู้เช่าต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า ซึ่งโกดังสำเร็จรูปจัดอยู่ในประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย มีอัตราการเสียภาษีตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์สินนั้น ๆ ส่วนฝ่ายใดจะเป็นผู้รับชอบภาษีส่วนนี้นั้น เป็นการตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าซึ่งควรระบุไว้ในสัญญาเช่าให้ชัดเจน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะแตกต่างออกไปตามแต่ผู้ให้เช่าแต่ละรายจะเป็นผู้กำหนด

  1. ตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์ที่เช่า

ก่อนเซ็นสัญญาและจ่ายค่ามัดจำในการเช่าทุกครั้ง อย่าลืมตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการจะเช่าว่า ผู้ที่เราทำสัญญาด้วยนั้นเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์ที่ให้เช่านั้นจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการแอบอ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้

  1. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

สัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูปที่ดีควรระบุหน้าที่รับผิดชอบของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอย่างชัดเจน ในสัญญาควรระบุว่าผู้เช่าอาคารต้องดูแลรักษาส่วนไหนและผู้ให้เช่าอาคารต้องดูแลรักษาส่วนไหน

  1. ตรวจสอบสภาพโกดังสำเร็จรูปที่จะเช่า

อย่าเซ็นสัญญา หากคุณยังไม่ได้ตรวจสอบสภาพโกดังสำเร็จรูปที่จะเช่า ตรวจสอบสภาพของโกดังพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโกดัง ห้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หากมีส่วนไหนที่ต้องซ่อมแซมควรรีบแจ้งต่อผู้ให้เช่า อีกทั้งควรตรวจสอบจำนวนกุญแจประตูทั้งหมดของทรัพย์ที่เช่าว่าได้รับถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ควรมีรูปถ่ายสภาพอาคารทั้งภายในและภายนอก

  1. ประกันภัยโกดังสำเร็จรูป

การประกันภัยโกดังสำเร็จรูปเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะโกดังเช่า ทั้งการประกันภัยในส่วนของอาคารและการประกันภัยสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าต่าง ๆ ของผู้เช่า ในสัญญาเช่าควรระบุให้ชัดเจนว่าหน้าที่ในการทำประกันภัยของทั้งสองส่วนนี้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทำประกัน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต

  1. ติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่า

การติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูปนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาคารมักจะละเลย เนื่องจากหากสัญญาที่ไม่ได้ติดอาการแสตมป์จะใช้เป็นหลักฐานทางคดีไม่ได้ ดังนั้นในสัญญาเช่าควรระบุให้ชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้เสียค่าอากรแสตมป์ โดยมีอัตราอยู่ที่ 1 บาท ต่อ 1000 บาทของค่าเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า และต้องดำเนินการติดอากรแสตมป์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ทำสัญญาเช่าเพื่อป้องกันการเสียค่าปรับหากติดอากรแสตมป์ล่าช้า

ก่อนการเซ็นสัญญาเช่าโกดังสำเร็จรูป อย่าลืมที่จะพิจารณาข้อควรรู้ที่เรานำมาฝากกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนกันด้วยนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองและป้องกันการเกิดความเสียหายในอนาคต

วัสดุก่อสร้างออนไลน์ วัสดุก่อสร้างราคาถูก เพิ่มกำไรให้ธุรกิจก่อสร้าง ลดต้นทุนค่าวัสดุ ด้วยระบบการสั่งซื้อออนไลน์ ผ่าน shophometoday.com