Monthly Archives: March 2024

ทำไมต้องตรวจ Defect

การตรวจหาข้อบกพร่องหรือ Defects มีความสำคัญด้วยหลายเหตุผล: การตรวจหาข้อบกพร่องจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยรักษาและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และเป็นส่วนสำคัญของการบริหารคุณภาพ.