Monthly Archives: March 2023

ข้อดีและข้อเสียของ Turnkey

การก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกว่าการออกแบบ-สร้างหรือ EPC (วิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง) เป็นวิธีการส่งมอบโครงการที่หน่วยงานเดียวรับผิดชอบสำหรับกระบวนการออกแบบและการก่อสร้างทั้งหมด วิธีการนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกวิธีการส่งมอบโครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการเฉพาะ ข้อดีของการก่อสร้างแบบครบวงจร: ความรับผิดชอบจุดเดียว: ด้วยการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ลูกค้าจะต้องจัดการกับผู้รับเหมาเพียงรายเดียว ทำให้การจัดการโครงการและการสื่อสารง่ายขึ้น ประหยัดเวลา: กระบวนการออกแบบและการก่อสร้างสามารถซ้อนทับกันได้ [...]