Tag Archives: เหล็กกล่อง

เหล็กกล่อง วัสดุก่อสร้างที่ต้องใส่ใจในการเลือกเพื่อ “กันสนิม”

เหล็กกล่อง…วัสดุก่อสร้างที่ต้องใส่ใจในการเลือกเพื่อ “กันสนิม” เหล็กกล่องจัดว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นมาก และแทบทุกกลุ่มอาชีพจะขาดเหล็กกล่องไม่ได้เลย เพราะเป็นวัสดุที่ซื้อง่าย ก่อสร้างเองง่ายด้วยตนเอง และนิยมในงานโครงสร้างเบาๆ มากกว่าที่จะเป็นโครงสร้างหนัก มันมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า “เหล็กกล่องแป๊บเหลี่ยม” ซึ่งมันมีลักษณะที่เด่นชัดจะมีทรงสี่เหลี่ยมและมีลักษณะเป็นท่อกลวงๆ ออกมาชัดเจน ทำให้เวลาก่อสร้างจะเข้ารูปได้สม่ำเสมอ ไม่โดดหรือไม่อ่อนจนหลุดง่ายจนเกินไป อีกทั้งการหาซื้อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมยังหาซื้อง่าย [...]